Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

pure-bliss
0298 0bd8 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viashitsuri shitsuri

November 28 2017

pure-bliss
6625 a829
dear algebra
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viashitsuri shitsuri
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viashitsuri shitsuri
pure-bliss
pure-bliss
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya vianiskowo niskowo
pure-bliss
5658 b488
pure-bliss
2503 edc1 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja vianiskowo niskowo
pure-bliss
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
pure-bliss
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken vianiskowo niskowo
pure-bliss
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss vianiskowo niskowo
pure-bliss
8398 d8de 500
pure-bliss
pure-bliss
jest mi tak, jakby już było za późno.
— grzegorz turnau, "dotąd doszliśmy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianiskowo niskowo

November 26 2017

pure-bliss
Chyba potrzebuje Ciebie, tylko chcę zapytać.. Wiem że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko. Lecz mam powód żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie to żyje pod presją. Zresztą sam powiedz, będziesz ze mną, kotku?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
pure-bliss
8192 540e
Reposted fromintotheblack intotheblack vianiskowo niskowo
pure-bliss
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 vianiskowo niskowo
pure-bliss
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Reposted fromohshit ohshit vianiskowo niskowo
pure-bliss
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
pure-bliss
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viaSecret-Obsession Secret-Obsession
pure-bliss
8293 bf22 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl