Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

pure-bliss
3945 5d9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
pure-bliss
0422 be7f 500
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
pure-bliss
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
pure-bliss
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma vialexxie lexxie
pure-bliss
pure-bliss
0147 5220 500
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viamakingmovies makingmovies
pure-bliss
pure-bliss
pure-bliss
pure-bliss
pure-bliss

August 18 2018

pure-bliss
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viapannaniczyja pannaniczyja
pure-bliss
We wszystkich głupstwach, jakie może popełnić kobieta, istnieje pewna granica, przed którą zawsze jeszcze można się wycofać z honorem. Potem można już tylko zwyciężyć lub zginąć. Ja tę granicę przekroczyłam. Postanowiłam zginąć.
— Joanna Chmielewska, "Klin"
Reposted fromcudoku cudoku vianiebieskieoczy niebieskieoczy
pure-bliss
Miłość która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.
— Pedro Calderón de la Barca
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
pure-bliss

August 16 2018

pure-bliss
4353 99c0
pure-bliss
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
pure-bliss
8038 e127
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl